Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

Thiết kế in nhãn cho TSCĐ hoặc hàng hóa vật tư

Nguồn : http://www.spc-technology.com/download/thong-bao/thietkeinnhanchotscdhhoachanghoavattu


Công cụ viết báo cáo của Phoebus cho phép bạn nhanh chóng, dễ dàng tạo các mẫu báo cáo và form in.
Mẫu in nhãn cho TSCĐ hoặc HHVT như hình bên có điểm khác biệt với các loại báo cáo khác ở chỗ dữ liệu được sắp xếp theo hàng, mỗi hàng có X cột. 
Bước 1. Tạo nguồn dữ liệu bằng Query Designer

Dùng chức năng  QD - Query Designer để tạo 1 nguồn dữ liệu cho báo cáo như sau :
Bấm nút Report để chạy báo cáo. Phoebus sẽ tự động tạo ra report template mang tên THE-TSCD.template.xls trong thư mục My Documents\Phoebus\Report Template\Bấm nút Design để mở report template và công cụ Report Designer. Bạn có thể thấy các tag dữ liệu có thể sử dụng được ở bảng THE-TSCD chứa những trường dữ liệu mà bạn chọn khi thiết kế truy vấn bên trên.


Nếu bạn muốn biêt thêm về Query Designer và các tạo ra một nguồn dữ liệu, Hãy xem Video hướng dẫn này  


Bước 2. Tách nguồn dữ liệu thành từng nhóm có X mẩu tin

Để làm được điều này, sử dụng TAG SPLIT. Giả sử ta cần tách nguồn dữ liệu data thành từng nhóm , mỗi nhóm 3 mẩu tin, viết vào Sheet config: Group3 split(data;3)

Trong đó Group3 là tên nhóm bạn đặt.

Bước 3. Tạo vùng dữ liệu (data band) 

Vùng dữ liệu 1 B1:C6 mang tên __Group3__.  Hãy xem vùng __Group3__ được tô đậm

Vùng dữ liệu 2 B1:C5 mang tên I_data_I
Chú ý: __Group3__ chứa I_data_I bên trong nó.

Bước 4. Điền tag dữ liệu vào vùng dữ liệu (data band) 

Điền thông tin bạn muốn in ra vào vùng dữ liệu. Sử dụng các tag. Nếu bạn không nhớ tag, hãy dùng cửa sổ Report Designer đề cập đến ở bài viết này.

Về barcode ? Hãy tìm và tải về một font bar code trên internet, Dùng nó với  mã TSCĐ /vật tư hay mã khác tùy theo ý bạn. Excel giúp ta định dạng bar code Free of charge

Kết quả template sẽ như tệp THE-TSCD.template.xls 

Copy template này vào My Documents\Phoebus\Report Template\

Chạy truy vấn TSCĐ. Chọn lệnh Excel để trích xuất kết quả ra Excel


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét