Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Auto Complete - Nhập liệu nhanh và chính xác hơn

http://www.spc-technology.com/download/thong-bao/autocomplete-nhaplieunhanhvachinhxachon

Auto Complete là tính năng ghi nhớ nội dung mà bạn đã nhập, và dùng nó để đoán trước nội dung mà bạn sắp nhập. 
  • Trong Phoebus, Auto Complete chỉ dùng cho text box
  • Khi bạn gõ các ký tự vào text box, hệ thống sẽ lọc từ danh sách và chọn các nội dung bắt đầu bằng chuỗi ký tự bạn đang nhập.
  • Bạn cũng có thể dùng F5 để chọn từ danh sách.

Các ô nhập liệu hỗ trợ Auto Complete có hình gạch ngang bên phải ô nhập liệu.

Bạn cũng có thể bấm F5 để chọn từ danh sách. 

Cài đặt tính năng Auto Complete cho 1 ô nhập liệu rất đơn giản.  Bạn chỉ cần đặt con trỏ nhập liệu vào ô muốn cài . Bấm CTRL-F5. 

Hệ thống sẽ thông báo ở dòng status : 
Auto Complete for Text Box CurrentFunction.SelectedTextBox has been setup.Close this function and Re-Open it to get it worked

Trong đó Current Function là form bạn đang làm việc. Current TextBox là ô nhập liệu hiện tại.

Bạn chỉ cần đóng và chạy lại chức năng.

Chú ý : 


  1. Để xóa chức năng Auto Complete. Chọn chức năng ACD - Auto Complete Definition. Chọn textbox và bấm nút Remove


2.  Bạn chỉ có thể thực hiện được các chứng năng setup / delete Auto Complete nếu bạn được ban quyền tương ứng trong OP- Operator Permission