Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

TẠO E-MAIL- DASHBOARD


Để chương trình có thể gửi một e- mail , ta cần cung cấp các thông tin sau:
              -          Địa chỉ người nhận.
              -          Các tham số để tạo e-mail.
Các template sẽ dùng các tham số để tạo nên nội dung của các e-mail. Có hai loại template:
Mail template
Report template
Sử dụng khi gửi các e-mail có nội dung đơn giản như các thông báo,lời nhắc nhở, lời chúc,….

Sử dụng đối với các e-mail có nội dung phức tạp như bảng, biểu đồ,…

Có thể chứa tham số dạng dictionary
Có thể chứa tham số dạng dictionary + table
Các tham số được đặt trong dấu ngoặc nhọn { }
Các tham số được đặt trong các tag <# >
             -
      
        Các e-mail  có thể được tạo ra bằng nhiều cách, như click vào link trên Dashboard, click vào command trên màn hình chức năng, sau khi hoàn tất nhập liệu

 vào các form, sau khi submit các sheet,..

        Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày hướng dẫn cách tạo e-mail  từ comment trên  Dashboard trong hai trường hợp dùng Mail template và Report template.  
Các bước cụ thể như sau :

Mail template
Report template
Bước 1: Tạo nội dung mail
Tạo nội dung trong MCT với các tham số trong dấu ngoặc nhọn {tham số}
Tạo nội dung trong report template với tham số trong tag.
<#tham số>
Dữ liệu bảng được đặt trong tag:
<#ten_range_bang.**>:  cho header của bảng.
<#ten_range_bảng.*> : cho phần body.
Bước 2 : Tạo Mail profile -MCD
Gắn MCT code vào mục Mail template trong chức năng MCD
Gắn tên report template vào mục Mail template trong chức năng MCD
Bước 3 : truyền tham số tạo mail
Insert comment với cấu trúc :
Phoebus://mail ?id=MCD code&receipient=&tham số=&show=N
Tạo bảng dữ liệu cần đưa vào mail trong template của Dashboard + đặt tên range chứa bảng là ten_range_bang
Insert comment với cấu trúc:
Phoebus://mail ?id=MCD code&receipient=&tham số=&range=ten_range_bang&show=N
        Giả sử ta cần gửi một e-mail có nội dung như sau :
            

         E-mail này chỉ bao gồm text và các thông tin đơn giản nên ta sẽ dùng mail template làm công cụ truyền tải.
         Bước 1-Tạo nội dung mail :gõ lệnh tắt MCT và tạo một Mail template có nội dung như yêu cầu:
          
         Chú ý: các tham số được đặt trong dấu ngoặc nhọn {   }

Bước 2-xác định người nhận mail: gõ lệnh tắt MCD , tạo một Mail profile và gắn Mail template chứa nội dung mail vừa tạo vào.
Bước 3-truyền giá trị cho các tham số: tạo comment trên Dashboard.


Trong trường hợp khác, giả sử ta muốn tạo mới một e-mail thông báo lương cho nhân viên với bảng lương chi tiết như sau :
Lúc này, ta cần sử dụng report template để thể hiện các thông tin trên.
Bước 1-tạo nội dung e-mail : tạo report template chứa nội dung e-mail cần tạo như sau:Chú ý :Các tham số được đặt trong tag.

Bước 2-Xác định người nhận mail: gõ lệnh tắt MCD , tạo một Mail profile và gắn Report template template chứa nội dung mail vừa tạo vào.

Bước 3-truyền giá trị cho các tham số: tạo comment trên Dashboard.
Trên template của Dashboard, ta tạo bảng dữ liệu muốn đưa vào nội dung mail , đặt tên cho range bao phủ bảng đó.


Các tham số được truyền tương tự như khi dùng Mail template, tuy nhiên ta cần thêm một tham số:….&range= để truyền dữ 
liệu bảng vào e-mail.

Kết quả đạt được sẽ là e-mail có nội dung như sau:

Như vậy ta đã hoàn thành xong quá trình tạo mail trên Dashboard.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét